Webbplatsens överlägg

Stadgar för Ryds 695-klubben

Klubben bildades 1999. Stadgarna antogs den 19 mars 2011. Första utgåvan.

Reviderades 27 mars 2012, hantera utlänska medlemmar.

Klubben lades ned som allmännyttig ideell förening, 27:e mars 2017, Så stadgarna gäller inte längre.

§1. Ändamål

Ryds 695-klubben är en allmännyttig ideell förening avsedd främst för ägare av Ryds 695 Family eller DC, samt deras familjer. Klubben ska fungera som mötesplats för ägare och personer som är intresserade av Ryds 695. Klubben ska sträva efter dialog och kunskapsutbyte kopplat till Ryds 695, samt verka för att främja båtlivet, god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

§2. Medlemskap

Mom 1. Ansökan och antagning
Ansökan om medlemskap ska ske till styrelsen, som beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål.

Mom 2. Medlemskategorier
Medlemmar kan indelas i följande kategorier:

 

1. medlemmar

 

2. utlandsmedlemmar

 

3. Hedersmedlemmar

 

Ansökan om medlemskap görs till kategori 1 och 2.

 

Medlem som är bosatt i annat land än i Sverige är befriad från årsavgift, men åtnjuter i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som medlemmar.

 

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom ska fattas på årsmöte. Hedersmedlem är befriad från årsavgift, men åtnjuter i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som medlemmar.

 

Mom 3. Rättigheter
Medlemmar och deras familjer är välkomna på klubbens olika aktiviteter, såsom klubbträffar och årsmöten. Medlemmar har även tillgång till all information på webbplatsen.
Besökare har begränsad tillgång till informationen på webbplatsen. Styrelsen beslutar vilken information som ska vara tillgänglig för alla och vad som ska vara förbehållet medlemmar.

Mom 4. Skyldigheter
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Det åligger envar att hålla kontaktuppgifterna på klubbens webbplats uppdaterade.

Mom 5. Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben ska anmäla detta till styrelsen.

Medlem som inte betalat fastställda avgifter inom föreskriven tid kanefter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

Utlandsmedlemmar som inte på styrelsens begäran meddelar att de önskar vara kvar i klubben kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

 

Mom 6. Uteslutning
Medlem, som bryter mot klubbens stadgar eller på annat sätt skadar klubben, kan av styrelsen uteslutas ur klubben. Styrelsen ska i sådant beslut vara enhällig.

§3. Beslutande instanser

Klubbens beslutande instanser är årsmöte och extra årsmöte.

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan årsmöten.

§4. Verksamhetsår

Klubbens verksamhetsår följer kalenderåret.

§5. Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet.

§6. Betalning

Avgifterna ska vara klubben tillhanda senast den 1 maj. Om avgifterna inte inkommit i tid kan påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.

§7. Årsmöte

Mom 1. Kallelse
Kallelse till årsmöte ska vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar före mötet. Kallelsen sker per post eller e-post.

Mom 2. Förslag till dagordningspunkt/motion
Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmöte, ska senast 4 veckor före mötet anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan ska även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

Mom 3. Tidpunkt
Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad.

Mom 4. Dagordning
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet är behörigen utlyst
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av protokolljusterare och rösträknare
 • Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
 • Revisorns berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Propositioner och motioner
 • Fastställande av avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 • Val av styrelse
 • Val av revisor
 • Val av valberedning
 • Övriga val

Mom 5. Extra årsmöte
Extra årsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på begäran av revisorer eller minst hälften av klubbens medlemmar.
Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

Mom 6. Rösträtt, beslut och val
Medlemmar, som fyllt 18 år och betalat gällande avgifter, har rösträtt på årsmöte.
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.
Valbara till styrelsen och till revisor är de som nominerats.
Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för annan medlem, eller via e-post.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.
Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet. Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§8. Styrelse och förvaltning

Mom 1. Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs på årsmöte och ska bestå av 2-6 personer. Samtliga ledamöter väljs på ett år.
Inom styrelsen ska det finnas en ordförande, kassör, sekreterare, klubbmästare och en webbansvarig. En person kan inneha flera funktionärsposter, dock att ordförande och kassör måste vara olika personer.

Mom 2. Styrelsens skyldigheter
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst 2 gånger per år. Sammanträden kan ske via telefonkonferens. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst hälften, dock minst 2 personer, deltar.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation ska antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:

 • Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
 • Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen. Fördelningen ska dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och anslås på webbplatsen.
 • Bereda ärenden inför årsmöten och arrangera dessa.
 • Representera klubben.
 • Förvalta klubbens egendom och medel.
 • Besluta om antagning av ny medlem.
 • På årsmöten och klubbträffar föredra av styrelsen fattade beslut.

Mom 3. Firmateckning
Klubbens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande och kassör, var för sig.

§9. Revisor

Klubben ska revideras av en revisor. Denna väljs på årsmötet för en tid av ett år. Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§10. Valberedning

Valberedningen bestående av en ordinarie ledamot väljs av årsmötet för en tid av ett år.

Valberedningens uppgift är att:

 • Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
 • Motta nomineringar från klubbens medlemmar.
 • Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
 • Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

Valberedningen ska:

 • Vid inledningen av sitt arbete, någon månad innan förslaget ska vara klart, inhämta styrelsens synpunkter.
 • I god tid före utsändande av kallelse till årsmöte lämna förslag till styrelsen för utskick tillsammans med kallelsen.

§11. Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring ska detta framgå av kallelsen.

För att ett ändringsförslag ska kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid ett ordinarie årsmöte. Vid godkännande kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 12. Klubbens upplösning

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på årsmöte och detta ska framgå av kallelsen.