Webbplatsens överlägg

Protokoll från styrelsemöte nr 2, 2011-05-23

 

 

Tid: Den 23 maj 2011, kl 20:00
Plats: Möte via Skype.
Närvarande: Robert Jung, Bennie Sjöquist, Stellan Spaak, Patrik Larsson och Annika Ljungström
Frånvarande: Per Granqvist
 

§1. Mötets öppnande Presentation av närvarande personer.

§2. Godkännande av dagordning Mötet godkände dagordningen.

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet Ordinarie Ordförande och Sekreterare valda.

§4. Styrelsen

Beslut att ändra följande arbetsbeskrivningar för styrelsen:

-Sekreteraren kontaktar de som säljer sina 695:or på nätet och informerar om klubben för att kunna fånga in nya ägare.

-Kassören raderar / parkerar medlemmar som inte betalat inom fastställd tid eller som anmält utträde ur klubben.

Sekreteraren ändrar i arbetsbeskrivningen för respektives uppdrag.


§5. Föregående mötesprotokoll Protokoll från Ryds 695-klubbens styrelsemöte 28 mars, 2011 granskas.

§6. Ekonomi

31 st. har betalat medlemsavgiften samt 10 har lovat efter samtal med kassören.

Styrelsen beslutade att utländska medlemmar inte skall betala avgift i år samt att vid nästa årsmöte ändra stadgar och lägga till denna text:”Medlem som är bosatt i annat land än Sverige är befriad från årsavgift”.


§7. Medlemmar

Aktuellt antal 46 idag.

2 nya medlemmar i detta år.

2 st har lämnat 695-klubben, de parkeras i systemet och kan aktiveras igen om de ändrar sig.

– Hur och vad kan vi göra för att få fler medlemmar? Genom annonser i båttidningar, uppföljning på Blocket och liknande platser med info till de som säljer så att de kan vidarebefodra information till nya köpare. Rydsklubben kan också aktivt söka få medverka i olika magasin typ Ryds Magazine och båttidningar etc.

-Kan Ryds 695-klubben hjälpa till med försäljning av båtar? Patrik och Stefan undersöker om vi kan lösa detta på ett bra sätt via hemsidan och styrelsen beslutar om detta på nästa möte.


§8. Klubbträffar Sommarträff, tid och plats fastställes av Annika, Robert samt Bennie. Patrik är intresserad av att få till en träff på västkusten i Göteborgstrakten. Annika är samordnare.

§9. Hemsidan

Klubben skall beskrivas bättre på frontsidan för att locka 695-ägare att vilja se in på sidorna och därmed bli medlemmar.

Skapa en delsida för motorer, propellrar samt en delsida för kommande utveckling av hemsidan, efter förslag och önskemål via styrelsen.


§10. Övrigt

Göra en medlemsenkät, frågan flyttas till nästa möte efter sommaren.

Erbjuda Rydsbåtar AB medlemskap i klubben.

Styrelsemedlemmarna bör beskriva egna förbättringar på båtarna för att träna på att använda hemsidan samt att få igång ett förnyelse arbete och tillföra nya artiklar.


§11. Nästa styrelsemöte

Preliminärt Oktober. Ordföranden kallar.


§12. Mötets avslutande Robert förklarade mötet avslutat.

  Öppna frågor till nästa möte

Hemsidans utformning                      – Patrik ansvarar

Medlemsenkät                                 – Styrelsen ansvarar

Erbjuda Ryds medlemskap i klubben    – Annika ansvarar


Vid protokollet: Justeras:
Stellan Spaak
Sekreterare
Robert Jung
Ordförande