Webbplatsens överlägg

Protokoll för styrelsemöte nr 3, 2011-09-26

 

 

Tid: Den 26 september 2011, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande: Robert Jung, Annika Ljungström, Bennie Sjöquist, Patrik Larsson och Stellan Spaak
Frånvarande: Per Granqvist
 

§1. Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes av mötet.

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av sittande ordförande samt sekreterare.

§4. Styrelsen

Per Granqvist kommer troligen att utgå eftersom han sålt sin båt. Ordföranden kontaktar Per för att klargöra.


§5. Föregående mötesprotokoll Protokoll från Ryds 695-klubbens styrelsemöte 23 maj, 2011 genomgicks och öppna frågor flyttas till punkt för övriga frågor.

§6. Ekonomi

Dagens kassa saldo är 4476:- med 47 betalande medlemmar.

Bennie kontaktar Skattemyndigheten för att registrera klubben samt därefter anskaffa eget giro som skall användas för 2012:s inkommande medlemsavgifter.


§7. Medlemmar

Aktuellt antal idag 49 st.

Nya medlemmar tom. idag 18 st.

Bennie skall stryka inaktiva ej betalande medlemmar ur registret.


§8. Klubbträffar Vinterträff i Stockholm planeras till 28/1 eller 4/2 preliminärt.

§9. Hemsidan

Patrik söker nytt webhotell tillsammans med Stefan. Budgeterad maxkostnad 2000 kr.

Patrik har skrivit en artikel till hemsidan. Övriga i styrelsen bör göra samma för att uppdatera sig i handläggning av sidan. Alla ämnen med anknytning till båten är tillåtna!

Ny öppen flik med lite fotografier som inlockare för att intresserade skall bli ytterligare nyfikna på vad man kan nå om man skaffar medlemmsinloggning. Patrik undersöker vad som kan göras till rimlig arbetsinsats.


§10. Övrigt

Ärendet klubbshop parkeras tillsvidare.

Klubbinfo dekal att fästa på båten, olika förslag tas fram för att beslutas nästa möte. Fritt fram för alla att lämna förslag gärna med kostnads förslag. Beslutas nästa möte.

Annonserade Ryds695 båtar har varit 22 st på Blocket och liknande sajter sedan förra mötet. Stellan sammanställer en lista som kan publiceras om det finns intresse för detta.

Patrik förbereder en plats, lista där man kan se vilka propellerkombinationer som finns till de olika motorerna samt ev. hur de fungerar.

Företaget Ryds Båtar erbjuds gratis medlemskap och inloggning i klubben. Annika tar detta samt om vi får använda Ryds logga till klubbemblemet.

Tydligare beskriven offentlig rutin behövs för att lägga till och ta bort bilder på medlemmarnas egna båtar. Patrik ansvarar för detta.

Robert gör utskick till medlemmar för att avrunda säsongen, där han även ber medlemmar att komma med förslag om nya aktiviteter, funktioner på hemsidan eller andra ideer angående klubben.


§11. Nästa styrelsemöte

januari / februari

Via Skype ordf. kallar


§12. Mötets avslutande Mötet avslutas av ordföranden.

Vid protokollet: Justeras:
Stellan Spaak
Sekreterare
Robert Jung
Ordförande