Webbplatsens överlägg

Protokoll för Årsmöte nr 6, 2017-03-27

Protokoll för Årsmöte nr 6, 2017-03-27

 

 

Tid: Måndagen den 27:e mars 2017 kl. 20.00 samlas vi för ordinarie årsmöte i Ryds 695-klubben via ett telefonmöte.
Plats: Ring 08-50005170, möteskod 111222
   
   
 

§1. Mötets öppnande Robert Jung

§2. Godkännande av röstlängd

Robert Jung, Ordförande

Patrik Larsson, Webmaster

Bennie Sjöquist, Kassör


§3. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst  JA, via mail till medlemmarna, samt hemsidan.

§4. Godkännande av dagordning  JA, inga justeringar

§5. Val av ordförande för årsmötet Robert Jung

§6. Val av sekreterare för årsmötet Robert Jung

§7. Val av justerare tillika rösträknare för årsmötet  Bennie Sjöquist

§8. Behandling av styrelsens berättelse

Se bilaga, behandlades utan anmärkningar.

 


§9. Behandling av Kassarapport 2016

 behandlades utan anmärkningar

 

 

 

 


§10. Behandling av revisorns berättelse  behandlades utan anmärkningar

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret  Ja,

§12. Propositioner och Motioner

Förslaget att lägga ned klubben som ideell förening enligt årsmötes inbjudan behandlades, och bifölls. Därför behandlades inte §13 – §16.

Svårt att hitta ersättare till styrelsposter då klubben är liten.

Men vi kommer behålla hemsidan som navet i klubben som blir kvar på det sättet. Medlemskapet  blir gratis framöver (tidigare 100:-/år), så i princip ingen större skillnad mot tidigare.

Vi kommer fortfarande vara en grupp som driver klubben med regelbundna möten, alla som vill kan ingå.

 

Kvarvarande tillgångar är ett kapital på 8540kr och fördelas enligt följande: 

Vi ger 300:- till varje styrelsemedlem för det jobb de lagt ned i föreningen, 1200:- totalt.  

kvar 7340:-

Efter eventuella avgifter för att avsluta klubben ger vi Patrik och Robert resterande (ca3670:- var) för framtida utgifter, då klubben (hemsidan, klubbdekaler etc) blir kvar men utan att drivas som en ideell förening och avgifter.

 

Inga andra tillgångar finns.


§13. Val av styrelse  Punkten utgick då klubben läggs ned.

§14. Val av revisor  Punkten utgick då klubben läggs ned.

§15. Val av valberedning  Punkten utgick då klubben läggs ned.

§16. Behandling av Budget/Fastställande av avgifter och arvoden

 Punkten utgick då klubben läggs ned.

 


§17. Övriga ärenden  Avtacking Bennie, Robert, Jonny & Patrik

§18. Mötet avslutas