Webbplatsens överlägg

Protokoll för styrelsemöte nr 13, 2015-03-09

 

 

Tid: Den 9:e mars 2015, kl 20:00
Plats: Möte via Skype, ev telefonmöte
Närvarande:  Robert Jung, Patrik Larsson, Annica Ljungström , Stellan Spaak
Frånvarande:  Bennie Sjöquist
 

§1. Mötets öppnande  Ordföranden förklarar mötet öppnat

§2. Godkännande av dagordning  Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  Ordninarie valdes

§4. Styrelsen

Styrelsen kommer att förändras i.o.m. att Stellan Spaak skall sluta som sekreterare.


§5. Föregående mötesprotokoll Protokoll från vårt styrelsemöte 23:e september, 2014. Öppna frågor flyttade till dettaprotokoll, övriga frågor.

§6. Ekonomi

Kassa rapport och Budget 2015, se www.ryds695.se/verksamhet/dagordningoch protokoll/ekonomirapport  


§7. Medlemmar

Aktuellt antal 46 st


§8.


Klubbträffar


Vinterträff, inställd eftersom det var svårt att hitta ett passande datum i år.

Inbjudan till träff på båtmässan i Stockholm gick ut men inga svar kom in. Bennie, Stefan och Robert möttes dock upp där.

Sommar träff kan ordnas om det finns intresse från medlemmar.


§9. Hemsidan

Artikel om mattor är förberedd, saknar dock innehåll ännu. Ritningar och priser kan uppdateras. Kolla upp om ngn. medlem köpt mattor nyss.

 Nya artiklar om toatömning och solpaneler finns. 

Utskick från hemsidan med mail fungerar bra men ger felmeddelande ibland även om det fungerat.


§10. Revision

Revisionen är klar och har gått bra.


§11. Valberedningen

Ingen avgår förutom Stellan.

Jonny Lagerström är förslaget att ersätta Stellan.


§12. Övrigt

Tack vare Ryds så har vi kommit i kontakt med orginal leverantören av gummilist (och knäppen). En medlem lägger en beställning och provar gummilisten innan vi går ut och informerar övriga medlemmar.

Ny front lucka har en medlem hittat en potentiell leverantör, skall beställa en lucka och se att den passar innan vi går ut till övriga medlemmar.

Stripes och Ryds dekal, har hittat en leverantör som levererar våra 2 olika ryds dekaler samt stripes. Skall slutföra detta då stripes inte stämde med vad vi har. De erbjuder 15% rabatt till våra medlemmar.

 

Årsmötes datum 2015.03.24


§13. Nästa styrelsemöte

april / maj

Via Skype


§14. Mötets avslutande  Ordföranden avslutar mötet.