Webbplatsens överlägg

Protokoll från styrelsemöte nr 1, 2011-03-28

 

 

Tid: Den 28 mars 2011, kl 20:00
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Robert Jung, Patrik Larsson, Annica Ljungström, Stefan Palmqvist, Bennie Sjöquist och Stellan Spaak.
Frånvarande: Per Granqvist
 

§1. Mötets öppnande

Robert förklarade mötet öppnat.

De närvarande presenterade sig.


§2. Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkändes.

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande för mötet valdes Robert Jung och till sekreterare för mötet valdes Stellan Spaak.

§4. Styrelsen

Vad vill vi med 695-klubben?
Driva hemsidan.
Anordna klubbträffar.
Utveckla och bevara intresset för båttypen.

Styrelsen består av
Robert Jung, Ordförande
Bennie Sjöquist, Kassör
Stellan Spaak, Sekreterare
Patrik Larsson, Webbansvarig
Annica Ljungström, Klubbmästare
Per Granqvist, Ledamot

Arbetsbeskrivning
Arbetsbeskrivningen reviderades och fastställdes enligt bilaga 1 nedan.


§5. Föregående mötesprotokoll Protokoll från Ryds 695-klubbens konstituerande möte den 19 mars godkändes.

§6. Ekonomi

Budgeten för 2011 är

Intäkter
Medlemsavgifter: 3500 kr

Kostnader
Reseersättningar: 1000 kr
Möteskostnader: 500 kr
Telefonkostnader: 500 kr
Datakostnader/hemsida: 1000 kr
Porto: 500 kr

Resultat
Vinst: 0 kr


§7. Medlemmar

Aktuellt antal:
46 stycken, plus 8 stycken registrerade gäster.

Nya medlemmar:
3 stycken under 2011.

Antal som lämnat:
Ingen hittills under året.

Hur och vad kan vi göra för att få fler medlemmar?
Förslag på att bevaka försäljningar via Blocket, Båtbörsen och liknande annonsplatser. Via säljaren informera om klubbens existens. Befintliga medlemmar för kunskap vidare till nya köpare.


§8. Klubbträffar En sommarträff skall anordnas enligt förslag på Utö i början på juli. Närmare information kommer att skickas ut till medlemmarna senare. Finns intresse kan även Västkusten bli aktuellt för en träff.

§9. Hemsidan

Startsidan skall ändras så att den blir enklare och mera informativ om innehållet, fungera som intresseskapare för att bli medlem och vilja logga sig in och ta del av innehållet.

Lägga till Skype ID i medlemsregistret/kontaktuppgifter.

Utbilda styrelsen för att kunna göra uppdateringar, underhåll av register osv. Alla i styrelsen skall ha administratörs inloggningsbehörighet när kunskaperna är tillräckliga. Bra sätt att lära sig hemsidan är att dokumentera egna båtprojekt.


§10. Övrigt Förslag lades att göra en medlemsenkät. Vad vill medlemmarna få ut av klubben?

§11. Nästa styrelsemöte

Nästa möte planeras preliminärt månadsskiftet maj/juni.

Vi testar att använda uppringning via Skype och ha videokonferens.


§12. Mötets avslutande Robert förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet: Justeras:
Stellan Spaak
Sekreterare
Robert Jung
Ordförande

 


 

Bilaga 1 – arbetsbeskrivning för styrelsen

 

Utgåva 1 – fastställd den 28 mars 2011

 

Ordföranden åligger

 • att utfärda kallelse och dagordning till styrelsens sammanträden och klubbens årsmöte.
 • att opartiskt leda förhandlingarna vid dessa möten.
 • att justera protokoll.
 • att tillse att samtliga beslut verkställs.
 • att verka för att stadgarna efterlevs.
 • att representera klubben.

Kassören åligger

 • att noggrant och överskådligt föra klubbens räkenskaper.
 • att fakturera alla avgifter och hantera alla in- och utbetalningar.
 • att regelbundet redogöra för klubbens ekonomiska ställning.
 • att godkänna medlemsansökningar då avgifterna betalats.
 • att spärra medlemmar som inte betalat sina avgifter och rapportera dessa till styrelsen.

Sekreteraren åligger

 • att föra tydliga protokoll över styrelsens och klubbens sammanträden.
 • att hålla klubbens medlemsregister på webbplatsen aktuellt.

Webbansvarig åligger

 • att ansvara för webbplatsens struktur och funktionalitet.
 • att tillse att tekniken på webbplatsen hålls uppdaterad.
 • att tillse att material på webbplatsen hålls aktuellt.
 • att administrera behörigheter för åtkomst till webbplatsen.

Klubbmästaren åligger

 • att anordna klubbträffar till sjöss under sommaren.
 • att anordna klubbträffar i samband med vårens båtmässor.
 • att hålla kontakt med Ryds och ordna med sponsring i form av fribiljetter eller andra gåvor till klubbens sammankomster.