Webbplatsens överlägg

Protokoll från konstituerande möte 2011-03-19

 

 

 

Tid: Den 19 mars 2011, kl 17:00
Plats: Katrinelunds BK, Björkuddstranden
(Ekholmsnäsvägen 105, 181 64 Lidingö)
Närvarande: Robert Jung, Lars Nyström, Stefan Palmqvist och Bennie Sjöquist
§1. Mötets öppnande Stefan förklarade mötet öppnat
§2. Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkändes med ett tillägg – Stefan Palmqvist föreslogs också väljas in som hedersmedlem.
§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande för årsmötet valdes Stefan Palmqvist och till sekreterare valdes Bennie Sjöquist
§4. Fastställande av stadgar, bildande & namn på klubben

Föreslagna stadgar fastställdes

Bildandet av klubben och föreslaget namn “Ryds 695-klubben” fastställdes  

§5. Fastställande av avgifter

Förslag till avgifter

Medlemsavgift: 100 kr per år
Påminnelseavgift: 25 kr per påminnelse

Föreslagna avgifter fastställdes

§6. Fastställande av budget

Förslag till budget

Intäkter
Medlemsavgifter: 3500 kr

Kostnader
Reseersättningar: 1000 kr
Möteskostnader: 500 kr
Telefonkostnader: 500 kr
Datakostnader/hemsida: 1000 kr
Porto: 500 kr

Resultat
Vinst: 0 kr

Föreslagen budget fastställdes

§7. Val av styrelse

Förslag till styrelse (samtliga väljs på 1 år)

Ordförande:Robert Jung
Kassör: Bennie Sjöquist
Sekreterare: Stellan Spaak
Webbansvarig: Patrik Larsson
Klubbmästare: Annica Ljungström
Ledamot: Per Granqvist

Föreslagen styrelse valdes

§8. Val av revisor

Förslag: Hans Liljenström

Föreslagen revisor valdes

§9. Val av valberedning

Förslag: Hans Liljenström

Föreslagen valberedning valdes

§10. Övriga val

Förslag till hedersmedlemmar:
Per Lagerling (klubbens grundare)
Stefan Palmqvist (drev klubben 2005-2011)

Per Lagerling och Stefan Palmqvist valdes in som hedersmedlemmar

§11. Övriga frågor Inga övriga frågor
§12. Mötets avslutande Stefan förklarade mötet avslutat

 

 

Vid protokollet

Bennie Sjöquist Stefan Palmqvist
Årsmötets sekreterare Årsmötets ordförande