Webbplatsens överlägg

Protokoll för styrelsemöte nr 6, 2012-09-24

 

 

Tid: Den 24 Sept 2012, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande: Robert Jung, Patrik Larsson, Bennie Sjöquist , Annica Ljungström, Stellan Spaak
Frånvarande:  –
 

§1. Mötets öppnande  Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§2. Godkännande av dagordning  Mötet godkände dagordningen

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  Sittande väljs.

§4. Styrelsen

Inget nytt att informera.


§5. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 14:e maj, 2012 granskas.


§6. Ekonomi

Kassa rapport idag 5374,25  –  46 betalande medlemmar


§7. Medlemmar

Aktuellt antal: 48 st. (inkl. 2 st hedersmedlemmar)

Nya medlemmar: 3 st.

Någon som lämnat 695-klubben: 7 st.


§8. Klubbträffar

Vinterträff, Stockholm kommer att kallas till senare. Preliminärt bestämdes också att vi skall ha en träff på båtmässan i Stockholm, Allt för sjön, den 9 Mars. Mer info om dessa träffar kommer senare.


§9. Hemsidan

Nytt webb hotell blir Binero. Nuvarande sida kommer att låsas tillfälligt när bytet sker. Datum skickas ut till styrelsen efter att konto hos Binero registrerats och Patrik kan påbörja skiftet. Kassören Bennie registrerar och står som ansvarig för hemsidans konto hos webhotellet.

Artiklel om motorkonservering publicerad.

2 st nya artiklar, ankarspel och bog propeller. Dessa kommer att läggas upp succesivt under höst/vinter.

“Reklam” på hemsidan, i artiklar? Styrelsen anser det ok att man hänvisar till leverantörer när man skriver artiklar om båten och var man kan köpa material som ingår vid uppdateringar och förbättringar.


§10. Övrigt

Klubbdekal sändes ut under våren till samtliga medlemmar. Det finns flera i lager till nya medlemmar samt ifall någon behöver flera.

Rabatter för medlemmar på båt tillbehör? Styrelsen anser vi är för få medlemmar och att vi är spridda över hela landet så det är svårt att styra generella inköp till viss leverantör. Däremot är det tänkbart att göra gemensamma upphandlingar av Ryds 695 specifika detaljer om behov uppstår.

Ryds idag, har vi någon kontakt kvar? Annica kontaktar Ryds för att uppehålla kontakten med det nya Ryds bolaget efter konkursen samt lyssna vart man kan få tag på 695 specifika detaljer såsom vindruta, glaslucka till förruff, kabindörr, instrumentpanel etc.

Schablonen för stripes till båtarna som vi fick från Ryds visade sig inte vara komplett. Annica tar även detta med Ryds om vi kan få direktkontakt med deras leverantör på dessa detaljer.


§13. Nästa styrelsemöte

Januari/Feb 2013

Via Skype


§14. Mötets avslutande  Ordföranden förklarar mötet avslutat.