Webbplatsens överlägg

Protokoll för styrelsemöte nr 10, 2014-03-04

 

                                                               Protokoll Ryds 695-klubben

Tid: Den 4:e mars 2014, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande: Robert Jung, Bennie Sjöquist, Annica Ljungström, Stellan Spaak
Frånvarande: Patrik Larsson
 

§1. Mötets öppnande  Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§2. Godkännande av dagordning  Dagordningen godkändes av mötet.

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  Sittande valda.

§4. Styrelsen

Ny revisor skall väljas på årsmötet. Robert och Bennie skall kontakta tilltänkta kandidater.


§5. Föregående mötesprotokoll Protokoll från vårt styrelsemöte 30 september, 2013 genomgicks och öppna frågor flyttas till denna dagordning.

§6. Ekonomi

Kassa rapport. Kassan idag är 6389:-

Budget 2014:

Intäkter    Medlemsavg. 4500:-

Kostnader Hemsida        1000:-

                Plusgirot       1000:-

                Porto             500:-

                Övrigt          2000:-


§7. Medlemmar

Aktuellt antal är 45 idag.

Nya medlemmar – denna punkt tas bort på dagordningen.

Någon som lämnat 695-klubben –  

denna punkt tas bort på dagordningen.

Vi enades om att endast hålla koll på aktuellt medlemsantal framöver.


§8.


Klubbträffar


Vinterträff hade vi på Lidingö 2:a Februari. Artikel finns på hemsidan. 4 familjer och 13 personer deltog.

Träff på båtmässan i Stockholm är planerad den 5:e Mars.

Sommar träff parkeras till nästa möte.


§9. Hemsidan

Patrik har nu en metod för att skilja bort de olika styrelsedokumenten från senaste artiklar, så att de “riktiga” tipsen endast hamnar under droplisten Om klubben/Verksamhet osv. Detta gör det enklare för besökare att finna intressanta nyheter som är mera båtrelaterade istället.

Frivilliga som vill skriva artiklar efterlyses.

Vi har noterat att solpaneler monterats och tips om detta mottages tacksamt. Även olika förslag på andra förbättringar, tex organiserad förvaring i bakre durken. Allt är välkommet!

Ytterligare ett företag har vi hittat som gör kapell till våra båtar, skall vi kolla upp dom? De verkar inte ha egen tillverkning utan förmedlar tjänsten och därför inte aktuella för att rekommdera.

Vi borde lägga upp en artikel vart det går att beställa mattor till båten, från orginal leverantören. Vi söker någon som köpt nya mattor som kan tipsa eller skriva artikel.


§10. Revision

Ingen revision skett till dags data. Bennie kontaktar revisorn.


§11. Valberedningen

Är det någon som avgår?

Revisor avgår och skall ersättas. 

Bennie hade förslag. Robert kontaktar och säkerställer tilltänkta kandiater.

Övriga styrelseledamöter står till förfogande.


§12. Övrigt

Annica kontaktar Ryds för att höra vad de har kvar för delar och om de kan hjälpa oss med en leverantörsförteckning för unika detaljer till båtarna.

Robert och Bennie söker ny kontakt med Ryds på båtmässan 

Förfrågan finns om nyckel till kabin dörr, instrument panel, gummilist och knäppen till frontluckan även matta till båten. Hur kan vi rätt på bra leverantörer?

Årsmötes datum faställs till den 24:e Mars kl. 20. Det blir telefonmöte och instruktioner kommer att finnas tillsammans med dagordningen på vår hemsida.


§13. Nästa styrelsemöte

april / maj

Via Skype


§14. Mötets avslutande  Ordföranden förklarar mötet avslutat.