Webbplatsens överlägg

Protokoll från Årsmöte nr 2, 2013-03-19

 

 

Tid: Tisdagen den 19 mars 2013 kl. 20.00 samlades vi för ordinarie årsmöte i Ryds 695-klubben via ett telefonmöte.
Plats: Ring 08-50005170, möteskod 111222
Sedan gick vi över till Skype-möte
 
 

§1. Mötets öppnande Robert Jung Ordförande

§2. Godkännande av röstlängd Röstlängden godkänndes av mötet

§3. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst  Mötet är utlyst enligt stadgarna.

§4. Godkännande av dagordning  Godkänd av mötet.

§5. Val av ordförande för årsmötet Sittande ordförande Robert Jung

§6. Val av sekreterare för årsmötet Sittande sekreterare Stellan Spaak

§7. Val av justerare tillika rösträknare för årsmötet Bennie Sjöquist valdes.

§8. Behandling av styrelsens berättelse

Se dokument Styrelseberättelse verksamhetsåret 2012. Antal medlemmar har justerats sedan förra mötet pga. räknefel av hemsidan.

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes av mötet efter fördragning av denna samt lägga denna till handlingarna.


§9. Behandling av Kassarapport 2012

Kassarapporten föredrogs av Kassören och godkändes av årsmötet..


§10. Behandling av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen genomlästes och beslutades att lägga till handlingarna.

REVISIONSBERÄTTELSE

Ryds 695-Klubben

Vid granskning av Ryds-klubbens räkenskaper för tiden 2012-01-01 till 2012-12-31 har jag funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med nödvändiga verifikationer och behållningen på bankkonto verkar stämma enligt kontoutdrag.

Mot förvaltningen och klubbens verksamhet i övrigt finns enligt min mening ingen anledning till anmärkning. Därför föreslår jag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Vallentuna den 18 mars 2013

Hans Liljenström                      

Förtroendevald revisor                                                            


§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret Ansvarsfrihet för styrelsen beslutades av mötet i  enlighet med förslag från revisorn.

§12. Propositioner och Motioner Inga att behandla i år.

§13. Val av styrelse

Förslag till styrelse 2013 (samtliga väljs på 1 år)

Ordförande: Robert Jung (Sittande)

Kassör: Bennie Sjöquist (Sittande)

Sekreterare: Stellan Spaak (Sittande)

Webbansvarig: Patrik Larsson (Sittande)

Klubbmästare: Annica Ljungström (Sittande)

Ledamot:  Saknas fn.

Mötet beslutade att välja styrelse enligt förslag i dagordningen.


§14. Val av revisor  Ny sökes. Hans Liljenström tv.

§15. Val av valberedning  ny sökes. Hans Liljenström tv.

§16. Behandling av Budget/Fastställande av avgifter och arvoden

Budget 2013

Utgifter:

Data 1000:-

Postgiro 1000:-

Porto 500:-

Övrigt 2000:-

Intäkter:

Medlemsavgifter 4500:-

Fastställande av avgifter för 2013

Idag 100:-/medlems familj

Beslut att ha oförändrad årsavgift.

Medlemmsavgifterna skickas ut i början April.

 

Fastställande av arvoden för 2013

Styrelsen jobbar utan arvoden

Förslag, oförändrat “arvode”

Beslut, oförändrat “arvode”.


§17. Övriga ärenden

Byta namn på “Alla 695 ägare” till “alla medlemmar” i sökkategorierna på hemsidan. 

YouTube filma Ryds 695:or. Behandlas nästa ordinarie möte.


§18. Mötet avslutas  Ordföranden förklarar mötet avslutat.