Webbplatsens överlägg

Kallelse och Dagordning för Årsmöte nr 6, 2017-03-27

Kallelse och Dagordning för Årsmöte nr 6, 2017-03-27

 

 

Tid: Tisdagen den 27:e mars 2017 kl. 20.00 samlas vi för ordinarie årsmöte i Ryds 695-klubben via ett telefonmöte.
Plats: Ring 08-50005170, möteskod 111222
   
   
 

§1. Mötets öppnande Robert Jung

§2. Godkännande av röstlängd (närvarolista)

§3. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst  

§4. Godkännande av dagordning  

§5. Val av ordförande för årsmötet (Robert Jung)

§6. Val av sekreterare för årsmötet (Jonny Lagerström)

§7. Val av justerare tillika rösträknare för årsmötet  

§8. Behandling av styrelsens berättelse

Se bilaga

 


§9. Behandling av Kassarapport 2016

 Bennie

 

 

 

 


§10. Behandling av revisorns berättelse  Stefan

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret  

§12. Propositioner och Motioner Inga att behandla i år.

§13. Val av styrelse

 Förslaget är att vi lägger ned klubben som en ideell förening enligt följande:

 

Vi blir dock kvar som ”Ryds 695 klubb”, med främst hemsidan där det finns så mycket bra, samma länk som idag. Mer likt som klubben drevs tidigare, dvs utan styrelse.

Skillnaden blir då främst att vi inte behöver ha kassör, revisor, valberedning, klubbmästare etc.

Vi kan då inte ta betalt, vilket är det stora jobbet att sända ut och påminna de som inte betalt. Hemsidan kostar ca 1000:-/år som vi får fundera på hur vi skall finansiera på bästa sätt. Vi sparar ca 1000:-/år som postgirot kostar.

Vi kan fortfarande bestå av en grupp som driver klubben samt ha möten för att diskutera inriktning, vi ser ingen större skillnad på hur vi drivit klubben tills nu.

Vi måste hitta ett sätt att avsluta medlemmar, som inte frivilligt meddelar att de sålt båten och vill gå ur klubben. Något vi tittar på efter detta årsmöte då vi vet att vi verkligen lagt ned klubben.

 

Det finns ca 8500:- i kassan, vi föreslår att styrelsen hittar en lämplig produkt för ca max 180:-/medlem inklusive porto, som sedan sänds ut till alla medlemmar. Det lilla överskottet som blir kvar fördelas på de i styrelsen för det jobb de lagt ned i klubben, likt den gåva avgående styrelsemedlemmar tidigare fått i Ryds 695 klubben, alternativt skänks beloppet till SSRS (Sjöräddnings Sällskapet).

 

 

 Alternativ 2, om det till årsmötet framträder en ny kassör, och gärna en till som suppleant/klubbmästare.

 

Förslag till styrelse 2017 (samtliga väljs på 1 år)

 

Ordförande: Robert Jung (Sittande)

 

Kassör: Avgående Bennie Sjöquist

                            Vi letar efter ersättare !      

 

Sekreterare: Jonny Lagerström (Sittande)

 

Webbansvarig: Patrik Larsson (Sittande)

 

Klubbmästare: Avgående 

                                      Vi letar efter erstättare!

 

Ledamot:  (Nyval)


§14. Val av revisor  Nyval: Stefan Palmqvist

§15. Val av valberedning  

§16. Behandling av Budget/Fastställande av avgifter och arvoden

Budget 2017

Utgifter:

Data 1500:-

Postgiro 1000:-

Porto 100:-

Övrigt 1400:-

Intäkter:

Medlemsavgifter 4000:-

 

 

Fastställande av avgifter för 2017

Idag 100:-/medlems familj

Förslag, oförandrad avgift

 

Fastställande av arvoden för 2017

Styrelsen jobbar utan arvoden

Förslag, oförändrat “arvode”


§17. Övriga ärenden  Avtacking Bennie & och kanske alla vi i styrelsen

§18. Mötet avslutas