Webbplatsens överlägg

Kallelse och Dagordning för Årsmöte nr 5, 2016-03-29

Kallelse och Dagordning för Årsmöte nr 5, 2016-03-29

 

 

Tid: Tisdagen den 29:e mars 2016 kl. 20.00 samlas vi för ordinarie årsmöte i Ryds 695-klubben via ett telefonmöte.
Plats: Ring 08-50005170, möteskod 111222
   
   
 

§1. Mötets öppnande Robert Jung

§2. Godkännande av röstlängd (närvarolista)

§3. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst  

§4. Godkännande av dagordning  

§5. Val av ordförande för årsmötet (Robert Jung)

§6. Val av sekreterare för årsmötet (Jonny Lagerström)

§7. Val av justerare tillika rösträknare för årsmötet  

§8. Behandling av styrelsens berättelse

Se bilaga

 


§9. Behandling av Kassarapport 2015

resultatrapport_2015

 

balansrapport_2015

 

 


§10. Behandling av revisorns berättelse  

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret  

§12. Propositioner och Motioner Inga att behandla i år.

§13. Val av styrelse

Förslag till styrelse 2016 (samtliga väljs på 1 år)

 

Ordförande: Robert Jung (Sittande)

 

Kassör: Avgående Bennie Sjöquist

                            Vi letar efter ersättare       

 

Sekreterare: Jonny Lagerström (Sittande)

 

Webbansvarig: Patrik Larsson (Sittande)

 

Klubbmästare: Avgående Annica Ljungström

                                      Vi letar efter erstättare

 

Ledamot:  (Nyval)


§14. Val av revisor  Nyval: Stefan Palmqvist

§15. Val av valberedning  

§16. Behandling av Budget/Fastställande av avgifter och arvoden

Budget 2016

Utgifter:

Data 1500:-

Postgiro 1000:-

Porto 100:-

Övrigt 1400:-

Intäkter:

Medlemsavgifter 4000:-

 

 

Fastställande av avgifter för 2016

Idag 100:-/medlems familj

Förslag, oförandrad avgift

 

Fastställande av arvoden för 2016

Styrelsen jobbar utan arvoden

Förslag, oförändrat “arvode”


§17. Övriga ärenden  Avtacking Bennie & Annica

§18. Mötet avslutas