Webbplatsens överlägg

Dagordning för styrelsemöte nr 2, 2011-05-23

 

 

Tid: Den 23 maj 2011, kl 20:00
Plats: Möte via Skype, (har bokat en telefonkonferens som förra mötet ifall vi får problem, 08-5000 5170 Deltagarkod 111222)
Närvarande:  
Frånvarande:  
 

§1. Mötets öppnande Egen presentation av närvarande personer, om vi blir fulltaliga

§2. Godkännande av dagordning  

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

§4. Styrelsen

Arbetsbeskrivning, några justeringar. Bland annat att sekreteraren kontaktar de som säljer båtar för att informera om klubben.

Kassören kan radera medlemmar som inte betalat.

Se bilaga nedan på förslag


§5. Föregående mötesprotokoll Protokoll från Ryds 695-klubbens styrelsemöte 28 mars, 2011

§6. Ekonomi

Hur många har betalat?

Utländska medlemmar, hur gör vi med dem? Förslag att till nästa årsmöte lägga till denna text:

“Medlem som är bosatt i annat land än Sverige är befriad från årsavgift”

Men till dess föreslås att vi i styrelsen kan godkänna att utländska medlemmar inte behöver betala avgift för 2011.


§7. Medlemmar

Aktuellt antal

Nya medlemmar

Någon som lämnat 695-klubben

Hur och vad kan vi göra för att få fler medlemmar?

Kan Ryds 695-klubben hjälpa till med försäljning av båt?


§8. Klubbträffar Sommarträff, förslag på var? Stockholm Utö? När? Juni? Göteborg?

§9. Hemsidan

Vi har pratat om att beskriva 695-klubben bättre med bland annat vilka förbättringar man kan göra på sin båt som finns beskrivna under den låsta delen på hemsidan för att locka den som har en Ryds 695 att gå med i klubben.

Utbildning för styrelsen så vi alla kan göra uppdateringar, hur har det gått efter Stefans beskrivningar?


§10. Övrigt  

§11. Nästa styrelsemöte

Augusti

Via Skype eller telefon?


§12. Mötets avslutande  

 

 

Bilaga – kompletteringsförslag till arbetsbeskrivning för Kassör och Sekreterare

 Förslag med röd text

 

Ordföranden åligger

 • att utfärda kallelse och dagordning till styrelsens sammanträden och klubbens årsmöte.
 • att opartiskt leda förhandlingarna vid dessa möten.
 • att justera protokoll.
 • att tillse att samtliga beslut verkställs.
 • att verka för att stadgarna efterlevs.
 • att representera klubben.

Kassören åligger

 • att noggrant och överskådligt föra klubbens räkenskaper.
 • att fakturera alla avgifter och hantera alla in- och utbetalningar.
 • att regelbundet redogöra för klubbens ekonomiska ställning.
 • att godkänna medlemsansökningar då avgifterna betalats.
 • att spärra medlemmar som inte betalat sina avgifter och rapportera dessa till styrelsen
 • att radera medlemmar som på egen hand begär utträde ur klubben.
 • att radera medlemmar som inte betalat fastställda avgifter inom föreskriven tid och som styrelsen därigenom anser har utträtt ur klubben.

Sekreteraren åligger

 • att föra tydliga protokoll över styrelsens och klubbens sammanträden.
 • att hålla klubbens medlemsregister på webbplatsen aktuellt.
 • att kontakta den som säljer en Ryds 695 för att informera om klubben till kommande köpare.

Webbansvarig åligger

 • att ansvara för webbplatsens struktur och funktionalitet.
 • att tillse att tekniken på webbplatsen hålls uppdaterad.
 • att tillse att material på webbplatsen hålls aktuellt.
 • att administrera behörigheter för åtkomst till webbplatsen.

Klubbmästaren åligger

 • att anordna klubbträffar till sjöss under sommaren.
 • att anordna klubbträffar i samband med vårens båtmässor.
 • att hålla kontakt med Ryds och ordna med sponsring i form av fribiljetter eller andra gåvor till klubbens sammankomster.