Webbplatsens överlägg

Dagordning för styrelsemöte nr 1, 2011-03-28

 

 

Tid: Den 28 mars 2011, kl 20:00
Plats: Telefonmöte
Närvarande:  
Frånvarande:  
 

§1. Mötets öppnande Egen presentation av närvarande personer

§2. Godkännande av dagordning  

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

§4. Styrelsen

Vision för 695-klubben
Vad vill vi med klubben?
Hur mycket tid skall vi lägga?
Hur ofta skall vi träffas?

Styrelsens sammansättning

Arbetsbeskrivning, genomgång och fastställande av föreslagen arbetsbeskrivning (bifogad nedan)


§5. Föregående mötesprotokoll Protokoll från Ryds 695-klubbens konstituerande möte 19 mars, 2011

§6. Ekonomi Budget 2011

§7. Medlemmar

Aktuellt antal

Nya medlemmar

Någon som lämnat 695-klubben

Hur och vad kan vi göra för att få fler medlemmar?


§8. Klubbträffar Sommarträff, förslag på var? När?

§9. Hemsidan

Vi har pratat om att beskriva 695-klubben bättre med bland annat vilka förbättringar man kan göra på sin båt som finns beskrivna under den låsta delen på hemsidan för att locka den som har en Ryds 695 att gå med i klubben.

Några andra visioner?

Få lite utbildning så styrelsen kan göra uppdateringar, det lär vara ”enkelt”.


§10. Övrigt  

§11. Nästa styrelsemöte

Datum?

Via Skype eller telefon?


§12. Mötets avslutande  

 

 

Bilaga – förslag till arbetsbeskrivning för styrelsen

 

Utgåva 1 – mars 2011

 

Ordföranden åligger

 • Att sammankalla till styrelsens sammanträden och klubbens årsmöte och opartiskt leda förhandlingarna vid dessa möten.
 • Att justera protokoll.
 • Att tillse att samtliga beslut verkställs.
 • Att verka för att stadgarna efterlevs.
 • Att representera klubben.

Kassören åligger

 • Att noggrant och överskådligt föra klubbens räkenskaper.
 • Att fakturera alla avgifter och hantera alla in- och utbetalningar.
 • Att regelbundet redogöra för klubbens ekonomiska ställning.
 • Att godkänna nya medlemsansökningar då avgifter betalats.
 • Att spärra de medlemmar som inte betalat sina avgifter och rapportera dessa till styrelsen.

Sekreteraren åligger

 • Att ombesörja klubbens korrespondens.
 • Att utfärda kallelser och dagordningar till klubbens möten.
 • Att föra tydliga protokoll över styrelsens och klubbens sammanträden.
 • Att hålla klubbens medlemsregister på webbplatsen aktuellt.

Webbansvarig åligger

 • Att ansvara för webbplatsens struktur och funktionalitet.
 • Att tillse att tekniken på webbplatsen hålls uppdaterad.
 • Att tillse att material på webbplatsen hålls aktuellt.
 • Att administrera behörigheter för åtkomst till webbplatsen.

Klubbmästaren åligger

 • Att anordna en klubbträff till sjöss under sommaren.
 • Att anordna en klubbträff i samband med vårens båtmässor.
 • Att hjälpa ordföranden med middagen i anslutning till årsmötet.
 • Att hålla kontakt med Ryds och ordna med sponsring i form av fribiljetter eller andra gåvor till klubbens sammankomster.