Webbplatsens överlägg

Kallelse och Dagordning för Årsmöte nr 4, 2015-03-24

 

 

Tid: Tisdagen den 24:e mars 2015 kl. 20.00 samlas vi för ordinarie årsmöte i Ryds 695-klubben via ett telefonmöte.
Plats: Ring 08-50005170, möteskod 111222
 
 
 

§1. Mötets öppnande Robert Jung

§2. Godkännande av röstlängd (närvarolista)

§3. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst  

§4. Godkännande av dagordning  

§5. Val av ordförande för årsmötet (Robert Jung)

§6. Val av sekreterare för årsmötet (Stellan Spaak)

§7. Val av justerare tillika rösträknare för årsmötet

§8. Behandling av styrelsens berättelse Se bilaga

§9. Behandling av Kassarapport 2014

Se bilaga

ryds_balansrkning_2014

ryds_resultatrapport_2014


§10. Behandling av revisorns berättelse  ryds_revisionsberttelse_2014

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret

§12. Propositioner och Motioner Inga att behandla i år.

§13. Val av styrelse

Förslag till styrelse 2015 (samtliga väljs på 1 år)

Ordförande: Robert Jung (Sittande)

Kassör: Bennie Sjöquist (Sittande)

Sekreterare: Avgående Stellan Spaak,

                                  Jonny Lagerström (nyval)

Webbansvarig: Patrik Larsson (Sittande)

Klubbmästare: Annica Ljungström (Sittande)

Ledamot:  (Nyval)


§14. Val av revisor  Anders Mannesten

§15. Val av valberedning  

§16. Behandling av Budget/Fastställande av avgifter och arvoden

Budget 2015

Utgifter:

Data 1000:-

Postgiro 1000:-

Porto 500:-

Övrigt 2000:-

Intäkter:

Medlemsavgifter 4500:-

Fastställande av avgifter för 2015

Idag 100:-/medlems familj

Förslag, oförandrad avgift

 

Fastställande av arvoden för 2015

Styrelsen jobbar utan arvoden

Förslag, oförändrat “arvode”


§17. Övriga ärenden  Avtacking Stellan!

§18. Mötet avslutas