Webbplatsens överlägg

Protokoll från Årsmöte nr 3, 2014-03-24

 

 

Tid: Måndagen den 24:e mars 2014 kl. 20.00 samlas vi för ordinarie årsmöte i Ryds 695-klubben via ett telefonmöte.
Plats:

Telefonmöte

Ring 08-50005170, möteskod 111222

 
Närvarande Robert Jung, Patrik Larsson, Annica Ljungström och Stellan Spaak
Frånvarande (styrelsen)             Bennie Sjöquist

§1. Mötets öppnande Robert Jung, ordförande, förklarar mötet öppnat.

§2. Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes av mötet.

§3. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst Mötet är utlyst enl. stadgarna.

§4. Godkännande av dagordning Godkänd av mötet.

§5. Val av ordförande för årsmötet Robert Jung

§6. Val av sekreterare för årsmötet Stellan Spaak

§7. Val av justerare tillika rösträknare för årsmötet Patrik Larsson

§8. Behandling av styrelsens berättelse Se dokumentet ” Styrelseberättelse verksamhetsåret 2013″

http://www.ryds695.se/index.php?option=com_content&view=article&id=128:styrelseberaettelse-verksamhetsaret-2013&catid=23:dagordningar-och-protokoll&Itemid=116


§9. Behandling av Kassarapport 2013

Se dokumentet “Ekonomirapport 2013”

http://www.ryds695.se/index.php?option=com_content&view=article&id=130:ekonomirapport2013&catid=23:dagordningar-och-protokoll&Itemid=116


§10. Behandling av revisorns berättelse

 Saknades vid mötestillfället men kompletteras snarast

Är nu klar, 2014-04-27


§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret

Beviljas under förutsättning att revisionsberättelsen inte påvisar oegentligheter.


§12. Propositioner och Motioner Inga att behandla i år.

§13. Val av styrelse

Förslag till styrelse 2014 (samtliga väljs på 1 år)

Ordförande: Robert Jung (Sittande)

Kassör: Bennie Sjöquist (Sittande)

Sekreterare: Stellan Spaak (Sittande)

Webbansvarig: Patrik Larsson (Sittande)

Klubbmästare: Annica Ljungström (Sittande)

Ledamot:  (Nyval)


§14. Val av revisor  Anders Mannesten

§15. Val av valberedning  Anders Mannesten

§16. Behandling av Budget/Fastställande av avgifter och arvoden

Budget 2014

Utgifter:

Data 1000:-  (hemsidan)

Postgiro 1000:-

Porto 500:-

Övrigt 2000:-

Intäkter:

Medlemsavgifter 4500:-

Fastställande av avgifter för 2014

Idag 100:-/medlems familj

Förslag, oförandrad avgift

 

Fastställande av arvoden för 2014

Styrelsen jobbar utan arvoden

Förslag, oförändrat “arvode”


§17. Övriga ärenden  inga övriga ärenden

§18. Mötet avslutas  Ordföranden förklarar mötet avslutat.