Webbplatsens överlägg

Kallelse och Dagordning för Årsmöte nr 2, 2013-03-19

 

 

Tid: Tisdagen den 19 mars 2013 kl. 20.00 samlas vi för ordinarie årsmöte i Ryds 695-klubben via ett telefonmöte.
Plats: Ring 08-50005170, möteskod 111222
 
 
 

§1. Mötets öppnande Robert Jung

§2. Godkännande av röstlängd (närvarolista)

§3. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst  

§4. Godkännande av dagordning  

§5. Val av ordförande för årsmötet (Robert Jung)

§6. Val av sekreterare för årsmötet (Stellan Spaak)

§7. Val av justerare tillika rösträknare för årsmötet (Bennie Sjöquist)

§8. Behandling av styrelsens berättelse Se bilaga

§9. Behandling av Kassarapport 2012 Se bilaga

§10. Behandling av revisorns berättelse  

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret

§12. Propositioner och Motioner Inga att behandla i år.

§13. Val av styrelse

Förslag till styrelse 2013 (samtliga väljs på 1 år)

Ordförande: Robert Jung (Sittande)

Kassör: Bennie Sjöquist (Sittande)

Sekreterare: Stellan Spaak (Sittande)

Webbansvarig: Patrik Larsson (Sittande)

Klubbmästare: Annica Ljungström (Sittande)

Ledamot:  (Nyval)


§14. Val av revisor  

§15. Val av valberedning  

§16. Behandling av Budget/Fastställande av avgifter och arvoden

Budget 2013

Utgifter:

Data 1000:-

Postgiro 1000:-

Porto 500:-

Övrigt 2000:-

Intäkter:

Medlemsavgifter 4500:-

Fastställande av avgifter för 2013

Idag 100:-/medlems familj

Förslag, oförandrad avgift

 

Fastställande av arvoden för 2013

Styrelsen jobbar utan arvoden

Förslag, oförändrat “arvode”


§17. Övriga ärenden  

§18. Mötet avslutas