Webbplatsens överlägg

Kallelse och Dagordning för Årsmöte nr 1, 2012-03-27

 

 

Tid: Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 20.00 samlas vi för ordinarie årsmöte i Ryds 695-klubben via ett telefonmöte.
Plats: Ring 08-50005170, möteskod 111222
 
 
 

§1. Mötets öppnande Robert Jung

§2. Godkännande av röstlängd (närvarolista)

§3. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst  

§4. Godkännande av dagordning  

§5. Val av ordförande för årsmötet (Robert Jung)

§6. Val av sekreterare för årsmötet (Stellan Spaak)

§7. Val av justerare tillika rösträknare för årsmötet (Bennie Sjöquist)

§8. Behandling av styrelsens berättelse Se bilaga

§9. Behandling av Kassarapport 2011 Se bilaga

§10. Behandling av revisorns berättelse  

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret  

§12. Propositioner och Motioner Förslag från styrelsen till en ändring i våra stadgar. Ändringen är att utländska medborgare inte behöver betala årsavgiften. Se bilaga.

§13. Val av styrelse

Förslag till styrelse 2012 (samtliga väljs på 1 år)

Ordförande: Robert Jung (Sittande)

Kassör: Bennie Sjöquist (Sittande)

Sekreterare: Stellan Spaak (Sittande)

Webbansvarig: Patrik Larsson (Sittande)

Klubbmästare: Annica Ljungström (Sittande)

Ledamot:  (Nyval)


§14. Val av revisor  

§15. Val av valberedning  

§16. Behandling av Budget/Fastställande av avgifter och arvoden

Budget 2012, se bilaga

 

Fastställande av avgifter för 2012

Idag 100:-/medlems familj

Förslag, oförandrad avgift

 

Fastställande av arvoden för 2012

Styrelsen jobbar utan arvoden

Förslag, oförändrat “arvode”


§17. Övriga ärenden  

§18. Mötet avslutas