Webbplatsens överlägg

Protokoll för Årsmöte nr 1, 2012-03-27

 

 

Tid: Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 20.00 Ordinarie årsmöte i Ryds 695-klubben via ett telefonmöte.
Plats: Ring 08-50005170, möteskod 111222
 
 
 

§1. Mötets öppnande Robert Jung förklarar mötet öppnat

§2. Godkännande av röstlängd Närvarande: Robert Jung, Bennie Sjöquist, Annica Ljungström, Patrik Larsson samt Stellan Spaak

§3. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst Mötet är utlyst i god ordning

§4. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes

§5. Val av ordförande för årsmötet Robert Jung

§6. Val av sekreterare för årsmötet Stellan Spaak

§7. Val av justerare tillika rösträknare för årsmötet Bennie Sjöquist

§8. Behandling av styrelsens berättelse

Styrelseberättelse för Ryds 695-Klubben verksamhetsåret 2011 (med start från den 19:e mars då klubben konstituerades)

Ryds 695-Klubben är en allmännyttig ideell förening (organisationsnummer 802462-1545) avsedd främst för ägare av Ryds 695 Family eller DC, samt deras familjer.

Klubben ska fungera som mötesplats för ägare och personer som är intresserade av Ryds 695.

Klubben ska sträva efter dialog och kunskapsutbyte kopplat till Ryds 695, samt verka för att främja båtlivet, god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Antalet medlemmar under verksamhetsåret utgjordes av 50 st (2011-12-31).

Vi har prioriterat detta under vårt första år:

  1. Att registrera Ryds 695-Klubben som en ideell förening, org.-nummer 802462-1545.
  2. Att klubben skall ha eget Postgiro nummer, 621810-1.
  3. Att byta webb hotell, där är vi inte riktigt i hamn än men vi jobbar på det.
  4. Att ordna klubbträff till sjöss samt planera kommande träffar.

Vidare har vi i styrelsen arbetat på att lära oss hemsidan, att kunna skapa och lägga upp artiklar, så vi blir fler som kan hantera detta.

Vi har även börjat titta på att få en klubbdekal för klubben som man kan ha på båten eller kanske också bilen.

Årsmöte

Inget årsmöte har tidigare hållits, detta blir det första för Ryds 695-klubben. Första konstituerande möte avhölls den 19:e mars 2011. Information om vad som det konstituerande mötet behandlade finns på hemsidan.

Styrelsen

Efter konstituerande möte har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande: Robert Jung

Kassör: Bennie Sjöquist

Sekreterare: Stellan Spaak

Webbansvarig: Patrik Larsson

Klubbmästare: Annica Ljungström

Ledamot: Pelle Granqvist

Övriga funktionärer

Revisor; Hans Liljenström

Valberedning; Hans Liljenström

Styrelsesammanträden

Styrelsen har haft protokollförda ordinarie sammanträden.

2011-03-28

2011-05-23

2011-09-26

Protokoll från samtliga möten finns på hemsidan.

Aktiviteter

Sommar träff 2011-07-02 Grinda i Stockholms skärgård.

Reportage/ Bilder finns på hemsidan.

Ryds 695-Klubben mars 2012


§9. Behandling av Kassarapport 2011
Ryds 695Klubben
Resultatrapport Utskrivet: 12-03-07
Räkenskapsår: 11-01-01 – 11-12-31
Rörelsens intäkter
3115 Gåvor                100
3900 Medlemsavgift 4 800
Brutto vinst             4 900
Rörelsens kostnader
6540 Datakostnader / Hemsida -323,75 
Resultat                  4 576,25 

§10. Behandling av revisorns berättelse

REVISIONSBERÄTTELSE

Ryds 695-Klubben

Vid granskning av Ryds-klubbens räkenskaper för tiden 2011-01-01 till 2011-12-31 har jag funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med nödvändiga verifikationer och behållningen på bankkonto verkar stämma enligt kontoutdrag.

Mot förvaltningen och klubbens verksamhet i övrigt finns enligt min mening ingen anledning till anmärkning. Därför föreslår jag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Vallentuna den 25 mars 2012

Hans Liljenström

Förtroendevald revisor


§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

§12. Propositioner och Motioner

Förslag från styrelsen till en ändring i våra stadgar. Ändringen är att utländska medborgare inte behöver betala årsavgiften.

Vi kan inte hantera att ta betalt från utländska medlemmar utan föreslår att dessa får blir befriade från årsavgift.

Förslag på ny text till Stadgeändring.

Värt att notera att vi inte har några utländska medlemmar idag, tidigare har det varit någon enstaka.

Ändringar/tillägg i §2 och §5 .

§2. Medlemskap

Mom 2. Medlemskategorier

Medlemmar kan indelas i följande kategorier:

1. medlemmar

2. utlandsmedlemmar

3. Hedersmedlemmar

Ansökan om medlemskap görs till kategori 1 och 2.

Medlem som är bosatt i annat land än i Sverige är befriad från årsavgift, men åtnjuter i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som medlemmar.

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom ska fattas på årsmöte. Hedersmedlem är befriad från årsavgift, men åtnjuter i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som medlemmar.

Mom 5. Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben ska anmäla detta till styrelsen.

Medlem som inte betalat fastställda avgifter inom föreskriven tid kan

efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

Utlandsmedlemmar som inte på styrelsens begäran meddelar att de önskar vara kvar i klubben kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

Ändringen godkännes av mötet.


§13. Val av styrelse

Förslag till styrelse 2012 (samtliga väljs på 1 år)

Ordförande: Robert Jung (Sittande)

Kassör: Bennie Sjöquist (Sittande)

Sekreterare: Stellan Spaak (Sittande)

Webbansvarig: Patrik Larsson (Sittande)

Klubbmästare: Annica Ljungström (Sittande)

Ledamot: (Vakant/Vilande)

Styrelsen väljs enligt förslag


§14. Val av revisor Omval av Hans Liljenström

§15. Val av valberedning Omval av Hans Liljenström

§16. Behandling av Budget/Fastställande av avgifter och arvoden

Budget 2012 SEK.

Intäkter

Medlemsavgifter 5000 

Utgifter

Hemsida/webhotel 2000 

Hemsida övr.          500 

Klubbdekal            1200 

Porto                      600 

Plusgiro                  700

Summa utgifter      5000 

Fastställande av avgifter för 2012

Idag 100:-/medlems familj.

Beslut, oförändrad avgift

Fastställande av arvoden för 2012

Styrelsen jobbar utan arvoden

Beslut, oförändrat “arvode”


§17. Övriga ärenden Kassören skall skicka ut anmodan om att medlemsavgift för 2012 skall betalas direkt till klubbens PG. En påminnelse skall skickas ut strax före förfallodatumet.

§18. Mötet avslutas Ordföranden förklarar mötet avslutat.