Webbplatsens överlägg

Protokoll för Årsmöte nr 4, 2015-03-24

 

 

Tid: Tisdagen den 24:e mars 2015 kl. 20.00 ,Årsmöte i Ryds 695-klubben, telefonmöte.
Plats: Ring 08-50005170, möteskod 111222
Närvarande:  Robert Jung, Patrik Larsson, Annica Ljungström, Stellan Spaak
Frånvarande (styrelsen):  Bennie Sjöquist
 

§1. Mötets öppnande Ordförande Robert Jung förklarar mötet öppnat.

§2. Godkännande av röstlängd Röstlängden godkändes av mötet.

§3. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst Mötet är utlyst enligt stadgarna.

§4. Godkännande av dagordning Godkänd av mötet.

§5. Val av ordförande för årsmötet Robert Jung 

§6. Val av sekreterare för årsmötet Stellan Spaak

§7. Val av justerare tillika rösträknare för årsmötet Patrik Larsson

§8. Behandling av styrelsens berättelse
Styrelseberättelse verksamhetsåret 2014 | Skriv ut | ändra

Om klubben

Ryds 695-Klubben är en allmännyttig ideell förening (organisationsnummer 802462-1545) avsedd främst för ägare av Ryds 695 Family eller DC, samt deras familjer.

Klubben ska fungera som mötesplats för ägare och personer som är intresserade av Ryds 695.

Klubben ska sträva efter dialog och kunskapsutbyte kopplat till Ryds 695, samt verka för att främja båtlivet, god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

.

Verksamhet

Antalet medlemmar under verksamhetsåret utgjordes av 48 st (2014-12-31). 

Vi har prioriterat detta under året (OBS, ingen prio ordning nedan):

• Att ordna klubbträffar, endast vinterträff blev av.

• Att lägga upp ett antal nya tips (egna tips samt bidrag från medlemmar) på förbättringar till hemsidan.

• Att jobba vidare med Ryds för för att komma åt ritningar och/eller leverantörer av kritiska delar och unika detaljer till våra båtar. Bland annat har vi nu hittat företag som gör gummilisten runt front luckan. Vi har ett företag som kan göra frontluckan (dock ej orginal leverantören, samt just nu är otestad), en medlem skall beställa en lucka för att utvärdera att den blir bra.

Vi i styrelsen har även detta år arbetat vidare på att lära oss hemsidan, att kunna skapa och lägga upp artiklar, så vi blir fler som kan hantera detta.

.

Årsmöte

Årsmöte avhölls 2014-03-24. Information om vad årsmötet behandlade finns på hemsidan.

.

Styrelsen

Efter årsmötet har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande: Robert Jung

Kassör: Bennie Sjöquist

Sekreterare: Stellan Spaak

Webbansvarig: Patrik Larsson

Klubbmästare: Annica Ljungström

Ledamot: Vakant

Övriga funktionärer

Revisor; Anders Mannesten

Valberedning; Styrelsen

.

Styrelsesammanträden

Styrelsen har haft ordinarie protokollförda sammanträden.

2014-03-04

2014-05-19

2014-10-23

Protokoll från samtliga möten finns på hemsidan.

.

Aktiviteter

Klubbträff har varit lite svårt att få deltagare till så det blev ingen sommarträff.

Vinterträff hade vi 2014-02-08 med Asiatiskt tema denna gång, Wok.

.

Ryds 695-Klubben mars 2015


§9. Behandling av Kassarapport 2014

Se bifogad bilaga

ryds_balansrkning_2014

ryds_resultatrapport_2014


§10. Behandling av revisorns berättelse  ryds_revisionsberttelse_2014

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen gällande  verksamhetsår 2014.

§12. Propositioner och Motioner Inga att behandla i år.

§13. Val av styrelse

Förslag till styrelse 2015 (samtliga väljs på 1 år)

Ordförande: Robert Jung (Sittande)

Kassör: Bennie Sjöquist (Sittande)

Sekreterare: Avgående Stellan Spaak,

                                  Jonny Lagerström (nyval)

Webbansvarig: Patrik Larsson (Sittande)

Klubbmästare: Annica Ljungström (Sittande)

Ledamot:  (Nyval) Vakant

Valen genomfördes enligt ovanstående förslag.


§14. Val av revisor  Anders Mannesten

§15. Val av valberedning  Anders Mannesten tillsammans med styrelsen.

§16. Behandling av Budget/Fastställande av avgifter och arvoden

Budget 2015

Utgifter:

Data 1000:-

Postgiro 1000:-

Porto 500:-

Övrigt 2000:-

Intäkter:

Medlemsavgifter 4500:-

Fastställande av avgifter för 2015

Idag 100:-/medlems familj

Förslag, oförandrad avgift

 

Fastställande av arvoden för 2015

Styrelsen jobbar utan arvoden

Förslag, oförändrat “arvode”


§17. Övriga ärenden

Avtacking Stellan! Han avtackades med fri inloggning framöver på Ryds 695 sidan (då båten är såld) gällande ett år i taget under förusättning att han loggar in minst en gång per år, samt ett presentkort på symbolisk summa. Verkställs nästa möte.

Nästa ordinarie möte i Maj/juni efter att ordförande kallat.


§18. Mötet avslutas  Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.