Webbplatsens överlägg

Arbetsbeskrivning för styrelsen

 

Utgåva 1 – fastställd den 28 mars 2011

Utgåva 2 – revidering den 23 maj 2011

Utgåva 3 – revidering den 14 maj 2012 (ändring åliggande Kassör-Sekreterare, uppdatering av medlemsreg.)

 Klubben lades ned som allmännyttig ideell förening, 27:e mars 2017, Så detta gäller inte längre.

Ordföranden åligger

 • att utfärda kallelse och dagordning till styrelsens sammanträden och klubbens årsmöte.
 • att opartiskt leda förhandlingarna vid dessa möten.
 • att justera protokoll.
 • att tillse att samtliga beslut verkställs.
 • att verka för att stadgarna efterlevs.
 • att representera klubben.

Kassören åligger

 • att noggrant och överskådligt föra klubbens räkenskaper.
 • att fakturera alla avgifter och hantera alla in- och utbetalningar.
 • att regelbundet redogöra för klubbens ekonomiska ställning.
 • att godkänna medlemsansökningar då avgifterna betalats.
 • att hålla klubbens medlemsregister på webbplatsen aktuellt.
 • att spärra medlemmar som inte betalat sina avgifter och rapportera dessa till styrelsen.
 • att radera medlemmar som begär utträde ur klubben.
 • att radera medlemmar som inte betalat fastställda avgifter inom föreskriven tid och som styrelsen därigenom anser har uträtt ur klubben.

Sekreteraren åligger

 • att föra tydliga protokoll över styrelsens och klubbens sammanträden.
 • att kontakta den som säljer en Ryds 695 för att informera om klubben till kommande köpare.

Webbansvarig åligger

 • att ansvara för webbplatsens struktur och funktionalitet.
 • att tillse att tekniken på webbplatsen hålls uppdaterad.
 • att tillse att material på webbplatsen hålls aktuellt.
 • att administrera behörigheter för åtkomst till webbplatsen.

Klubbmästaren åligger

 • att anordna klubbträffar till sjöss under sommaren.
 • att anordna klubbträffar i samband med vårens båtmässor.
 • att hålla kontakt med Ryds och ordna med sponsring i form av fribiljetter eller andra gåvor till klubbens sammankomster.